Prepaidkaarten - Wie moet zich identificeren?

1. Mag ik een prepaid kaart kopen voor een andere natuurlijke persoon, bijvoorbeeld voor mijn kind?

U mag altijd voor een derde een prepaid kaart kopen die niet geactiveerd is. Die derde zal zich echter moeten identificeren voordat die er gebruik van kan maken.

U kunt ook een geactiveerde kaart kopen voor iemand van uw familie (uw ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen), voor uw echtgeno(o)t(e), voor iemand met wie u wettelijk samenwoont of voor iemand van wie u de voogd bent. Het draagt echter steeds de voorkeur weg dat de persoon die de prepaid kaart daadwerkelijk gebruikt, zichzelf ook identificeert. De reglementering bepaalt immers dat de geïdentificeerde persoon wordt geacht de kaart zelf te gebruiken. Dit zal de persoon die de kaart daadwerkelijk gebruikt ook een betere hulp bieden bij oproepen naar de nooddiensten (bij oproepen naar de medische spoeddienst, de brandweerdiensten, de politiediensten of de civiele bescherming wordt de naam en voornaam van de beller aan deze diensten meegedeeld).

3.2. Hoe kan een rechtspersoon (vzw, vennootschap, enz.) prepaid kaarten kopen?

Wanneer een of meer prepaid kaarten worden aangekocht voor rekening van een rechtspersoon (vzw, vennootschap, enz.) is het de natuurlijke persoon die de activering van de kaart aanvraagt, die zich zal moeten identificeren, doorgaans de manager van de prepaid kaarten (“fleet manager”) van de rechtspersoon.

De rechtspersoon zal evenwel een bijgewerkte lijst moeten bewaren waarmee de link kan worden gelegd tussen de aangekochte prepaid kaarten en de natuurlijke personen die een kaart hebben ontvangen. Deze lijst moet constant worden bijgewerkt, wat betekent dat deze moet worden aangepast wanneer een prepaid kaart die aan een persoon is toegewezen, nadien aan iemand anders wordt toegewezen. Die lijst moet ten minste de naam, voornaam en geboortedatum bevatten van de persoon aan wie de kaart is toegewezen. Deze lijst moet aan de operator worden bezorgd op het moment van de activering van de prepaid kaart en op diens eenvoudig verzoek.

3.3. Wat kan er gebeuren als ik mijn prepaid kaart aan iemand anders afsta?

De wet staat niet toe dat een prepaid kaart wordt overgedragen aan iemand anders buiten in de gevallen behandeld in de punten 3.1. en 3.2. (bijvoorbeeld een bepaald aantal kaarten kopen en ze doorverkopen aan andere personen). Enerzijds kunt u worden beboet wegens niet-naleving van de reglementering. Anderzijds zult u worden geacht de prepaid kaart zelf te gebruiken en zal de politie zich tot u richten in geval van een onderzoek.

3.4. Mag tethering nog steeds?

De reglementering is niet tegen de praktijk van tethering (i.e. het delen van de internetverbinding van het mobiele eindtoestel met andere apparatuur) aan de hand van een prepaid kaart die toegang biedt tot het internet.

Let echter wel op dat de politie zich in geval van een overtreding eerst zal richten tot de geïdentificeerde persoon.