Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Arrest van het Hof van Cassatie van 3 januari 2014 betreffende de voorziening van Tecteo (voordien ALE) tegen het arrest van het hof van beroep van Luik van 11 december 2009.

Arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 oktober 2013 betreffende de vorderingen tot nietigverklaring van de artikelen 2 en 3 van de wet van 15 maart 2010 tot wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, ingediend door Belgacom, Mobistar en KPN Group Belgium

Beroep van Belgacom van 14 oktober 2013 tegen het Besluit van de Raad van het BIPT van 8 augustus 2013 betreffende de analyse van markt 7 (aanbeveling 2003) en markt 6 (aanbeveling 2007) : minimumverzameling huurlijnen (M7) en afgevende segmenten van huurlijnen op wholesaleniveau (M6)

Verzoekschrift hoger beroep van Telenet-Tecteo Bidco tegen het Besluit van de Raad van het BIPT van 28 juni 2013 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Telenet-Tecteo Bidco wegens het niet naleven van artikel 4§1 van het Koninklijk Besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie en het opleggen van een termijn om een einde te maken aan het niet

Eindarrest van 19 juni 2013 betreffende het beroep tegen de Beslissing van de Raad van het BIPT dd 13 november 2008 "Ingebrekestelling wegens het nalaten het meedelen van de vereiste financiële informatie teneinde de ombudsbijdrage te berekenen conform art 45ter van de wet 21 maart 1991