Bescherming van de consumenten

Informatie voor consumenten bevindt zich in de rubriek Consumenten op de startpagina van de website.

Netwerkoperatoren en dienstenaanbieders moeten verschillende wettelijke voorschriften naleven inzake de bescherming van consumenten met betrekking tot elektronische communicatie. 

Deze voorschriften zijn terug te vinden in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, in het bijzonder in artikelen 1 tot 11 en 108 tot 136. 

De wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en de omroepdistributiediensten is ook van belang. 

Verschillenden besluiten werden genomen om de wettelijke voorschriften uit te voeren: 


Ze bevinden zich in het deel “Nationaal kader” van de rubriek “Bundel van geconsolideerde regelgeving”. 

Het BIPT publiceert raadplegingen en adviezen over thema’s betreffende de bescherming van consumenten.

Jaarlijks verslag betreffende het toezicht op netneutraliteit in België

Besluit van de Raad van het BIPT van 24 mei 2017 betreffende de mogelijkheid voor Nethys om een toeslag aan te rekenen krachtens artikel 6 quater van verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de raad van 13 juni 2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie, zoals gewijzigd door verordening (EU) nr. 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015

Nota aan de heer Alexander De Croo Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post met betrekking tot een evaluatie van de informatiefiches in toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007

Niet-vertrouwelijke versie van het besluit van de raad van het BIPT van 27 april 2017 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Nethys wegens niet-naleving van artikel 4/1 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur inzake elektronische communicatie

Niet-vertrouwelijke versie van het besluit van de raad van het BIPT van 27 april 2017 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Brutélé wegens niet-naleving van artikel 4/1 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur inzake elektronische communicatie