Richtlijnen


Teksten van het Parlement en van de Raad op initiatief van de Commissie (een richtlijn kan ook uitgaan van enkel de Raad of enkel de Commissie, zoals de “Mededingingsrichtlijn” van de Commissie). Richtlijnen zijn voor de lidstaten verbindend ten aanzien van het resultaat dat binnen een gegeven termijn moet worden bereikt, waarbij echter aan de nationale instanties de bevoegdheid wordt gelaten om zelf de vorm en middelen te kiezen. Deze teksten moeten eerst in nationaal recht worden omgezet voordat ze van toepassing zijn in elke lidstaat. Ze moeten omgezet zijn binnen de termijn die in elke richtlijn is toebedeeld. Bij niet-nakoming van deze verplichtingen kunnen de lidstaten worden vervolgd voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (EhvJ) wegens schending van het Gemeenschapsrecht.

Communautaire richtlijnen scheppen geen rechtstreekse rechten of verplichtingen voor de burgers van de Unie, omdat ze enkel gericht zijn tot de lidstaten. Uit de rechtspraak van het EHvJ vloeit echter voort dat nadat de termijn van omzetting verstreken is, alle organen van de lidstaten verplicht zijn om de nationale wetgeving te interpreteren en toe te passen overeenkomstig de richtlijnen, en die bepalingen van nationaal recht te verwerpen die indruisen tegen een niet-omgezette richtlijn. Het EHvJ heeft het recht van de particulieren erkend om tegen een staat een richtlijn aan te voeren die niet of onjuist is omgezet in nationaal recht en zich voor de nationale rechtbanken te beroepen op de rechten die uit die richtlijn voortvloeien, op voorwaarde dat de bepalingen van de richtlijn wat de inhoud betreft, duidelijk, specifiek en dwingend zijn en geen interpretatieruimte laten.

 

Elektronische communicatie (telecommunicatie en radiocommunicatie)

 

Media