Verordeningen


Teksten van het Parlement en van de Raad (er bestaan ook verordeningen van de Raad alleen), op voorstel van de Commissie. Ze worden onmiddellijk van kracht en zijn bindend in alle lidstaten van de EU zonder dat daartoe uitvoeringsbepalingen moeten worden aangenomen in de nationale wetgeving. Ze creëren dus een recht in de volledige Europese Unie zonder rekening te houden met de grenzen en zijn uniform en integraal geldig in alle lidstaten.

 

 • Verordening (EG) nr. 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk (opgeheven)

 

 • Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

 

 • Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau

 

 • Verordening (EG) nr. 544/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 717/2007 betreffende roaming op openbare mobiele telefoonnetwerken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten
  -         enkel artikel 2 blijft van toepassing

 

 • Verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herziening)
  -         vervangt Verordening (EG) nr. 717/2007 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 juni 2007 en heft dit op

 

 • Verordening (EU) Nr. 611/2013 van de Commissie van 24 juni 2013 betreffende maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie
 
 • Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische- communicatienetwerken en –diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie