• FAQ

  Afhankelijk van de situatie van de begunstigde moeten een of meer van de volgende documenten worden verstrekt: 

  • een kopie van het jongste "Aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen", dat elk jaar door de FOD Financiën wordt opgestuurd, voor alle personen ouder dan 18 jaar die gedomicilieerd zijn op het adres van de begunstigde;
  • een attest van ontvangst van kinderbijslag, verkregen bij het kinderbijslagfonds;
  • een attest waarop vermeld is dat de begunstigde voor meer dan 66% gehandicapt is; dat attest is te verkrijgen bij de FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een handicap of bij het ziekenfonds;
  • een attest van gezinssamenstelling, die te verkrijgen is bij het gemeentebestuur (dienst Bevolking) van de begunstigde;
  • een kopie van de beslissing (van de vrederechter of van de jeugdrechtbank) waaruit blijkt dat zijn/haar kleinkinderen bij gerechtelijke beslissing aan de begunstigde zijn toevertrouwd;
  • een kopie van een OCMW-attest waaruit blijkt dat de begunstigde het leefloon geniet op basis van de wet van 26 mei 2002;
  • een attest van een keel-, neus- en oorspecialist met audiogram volgens hetwelk het gehoorverlies ten minste 70 dB bedraagt voor het beste oor;
  • een attest van een keel-, neus- en oorspecialist volgens hetwelk bij de begunstigde een laryngectomie is uitgevoerd;
  • een attest van de DG Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid volgens hetwelk de begunstigde een militaire oorlogsblinde is.

 • FAQ

  De kortingen zijn vastgelegd in artikel 38 van de bijlage 1 bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

  In de volgende tabel worden verschillende hypothesen samengevat:

  Categorieën van begunstigden Enige korting bij de installatie Maandelijkse kortingen
    Aansluiting op de vaste telefoon Abonnement Gesprekken (vast, gebundelde aanbieding bij de operator van het abonnement) Totaal van de kortingen (max. per maand)
  65-plussers, personen met handicap, gehoorgestoorden, personen die laryngectomie hebben ondergaan, militaire blinden 50% van de normale prijs Vast, internet of gebundelde aanbieding 40% (max. € 8,4) € 3,1* € 11,5
  Ontvanger van een leefloon  / Internet : 40 %
  (max. € 8,4)
  € 3,1

  € 11, 5 (indien internet)

  of € 3,1

  * NB: als u het abonnement en de communicatie aan twee verschillende operatoren betaalt, verleent alleen de operator die de communicatie levert een korting op de gesprekken voor maximaal € 11,5.

 • FAQ

  Daarvoor stuur je een mail naar het adres examen@bipt.be met je naam, voornaam, (post)adres, telefoonnummer alsook een kopie van beide zijden van je identiteitskaart en een foto in het formaat van een pasfoto (op witte achtergrond).

  Voor het jaar 2024 bedraagt de inschrijvingskost € 37,59 en zijn niet terugbetaalbaar. In geval van annulering meer dan een week voor het examen of op vertoon van een medisch attest kunnen de inschrijvingskost éénmalig voor een andere datum worden gebruikt.

  Voor het SRC-examen voeg je ook nog een attest van SRC-opleiding toe van een erkend opleidingscentrum. Opgelet: dat attest is maar een jaar geldig. Na de uiterste datum zal het attest niet meer worden aanvaard.

  Onze dienst zal met je contact opnemen om examendatums voor te stellen. Na registratie van jouw aanvraag zal je een bevestigingsmail ontvangen waarin informatie wordt meegedeeld in verband met betaling en andere zaken.
  Inschrijven kan tot twee weken voor de datum van het examen en zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

 • Mededeling van 19 december 2023 over de studie betreffende de duurzaamheid van de telecomnetwerken in België

  Publicaties › Mededeling -
  Het BIPT publiceert een update over de duurzaamheid van de telecomnetwerken in België. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de evolutie van het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de afvalverwerking van de voorbije 5 jaar.
 • Besluit van 19 december 2023 inzake de radio-interfaces inzake de draadloze microfoons, reportageverbindingen, DECTapparatuur, satellietgrondstations en professionele drone-afstandsbedieningen

  Publicaties › Besluit -
  Dit besluit stelt de radio-interfaces vast voor draadloze microfoons, reportageverbindingen, DECT-apparatuur, satellietgrondstations en professionele-droneafstandsbedieningen.
 • Mededeling van 18 december 2023 betreffende de vergelijkende studie van de prijzen voor telecommunicatiediensten in België en in de buurlanden [Tarieven van oktober 2023]

  Publicaties › Mededeling -
  Het doel van deze studie is na te gaan in welke mate het prijsniveau van telecomproducten voor residentiële gebruikers op de Belgische markt zich verhoudt tot het prijsniveau van gelijkaardige producten in de ons omringende landen.
 • Mededeling van 27 november 2023 betreffende de vergelijking van de tarieven van de vaste diensten en van de convergente bundels op de Belgische particuliere markt [tarieven toegepast in het 4e kwartaal 2023]

  Publicaties › Mededeling -
  Het BIPT maakt elk jaar een nationale prijsvergelijking. Deze studie gaat uit van de vraag, dat wil zeggen de behoeften waarin de verschillende types van gebruikers van telecomdiensten moeten voorzien.
 • Mededeling van 21 november 2023 betreffende het observatorium van de markt voor postactiviteiten in België voor 2022

  Publicaties › Mededeling -
  De indicatoren die in dit observatorium worden weergegeven hebben als doel de structuur van de markt voor alle belanghebbenden van de postsector weer te geven (afzenders, bestemmelingen, operatoren, diverse tussenpersonen, enz.).
 • FAQ

  Wat is Easy Switch?

  Easy Switch is een procedure die werd ingevoerd om het veranderen van operator gemakkelijker te maken wanneer u ten minste over een internettoegangsdienst of een televisiedienst beschikt.

  Het neemt de meeste administratieve stappen bij een overstap uit uw handen.Uw nieuwe operator regelt met name de opzeg van het oude contract, zodra zijn diensten bij u geïnstalleerd zijn. 

  De procedure is altijd van toepassing voor consumenten, maar ondernemingen of VZW’s kunnen er ook beroep op doen wanneer zij bij hun oude operator: 

  • een tariefplan bedoeld voor consumenten afsloten, of
  • gebruikmaken van een standaardtariefplan voor ondernemingen. Dit is een tariefplan dat “te nemen of te laten” is: over de prijs en andere parameters kon niet onderhandeld worden. Doorgaans waren of zijn deze tariefplannen gepubliceerd op de website van de operator. Hier vindt u een indicatieve lijst van dit type van tariefplannen per operator.  

  Kijk hier hoe het werkt of lees onze uitleg hieronder.

  Wat doet Easy Switch? 

  • Easy Switch maakt het gemakkelijker om van vaste operator te veranderen. De procedure is standaard van toepassing maar u kunt uitdrukkelijk vragen om er geen gebruik van te maken. In dit laatste geval moet u zelf de opzeg doen van het contract bij uw oude operator. 
  • Als u de Easy Switch procedure gebruikt, geeft u uw nieuwe operator toestemming om in uw plaats de verandering van operator te regelen en dus ook het oude contract op te zeggen.
  • U moet enkel duidelijk maken of u uw nummer wenst over te dragen (ook uw mobiel nummer indien dat wordt aangeboden bij de vaste diensten) of wenst te schrappen. Als u niks aangeeft, zal het nummer bij uw oude operator blijven (maar uw contract en/of prijs kunnen veranderen).
   Bij sommige operatoren is het niet mogelijk om een nummer te behouden zonder internettoegang te houden. Dus als u niks zegt over wat er met uw nummers moet gebeuren, riskeert u het nummer te verliezen.
   Vraag dit dus na!

  Waarom Easy Switch gebruiken?

  • Easy Switch beperkt de duur van de dienstonderbreking: de nieuwe operator neemt contact met de operator bij wie u weggaat zodra hij klaar is om u de gevraagde diensten te verstrekken. Hij regelt de stopzetting van de diensten en de opzegging van het contract bij de operator die u verlaat. 
  • Easy Switch beperkt de risico’s van dubbele facturering. De operator bij wie u weggaat moet uiterlijk op het einde van de dag die volgt op de dag dat hij werd ingelicht over uw overstap, stoppen met zijn diensten aan u te factureren.

  Waar moet ik op letten vooraleer ik beslis?

  • Als consument of als onderneming of VZW met niet meer dan 9 werknemers: kijk na of er nog een contract met een vaste looptijd loopt bij uw oude operator. Als dat contract minder dan 6 maanden oud is, kan uw oude operator u verplichten om opzegvergoedingen te betalen. Deze zijn geplafonneerd tot maximum de abonnementsgelden die u zou moeten betalen tot aan de 6de maand van het contract. 
  • Ondernemingen of VZW’s met een gemiddelde van 10 werknemers of meer in het recente boekjaar kunnen niet genieten van deze plafonnering. Kijk in het contract na of en in welke mate er opzegvergoedingen verschuldigd zijn bij opzeg vóór afloop van de vaste looptijd!
  • Kijk ook na of de operator u een toestel in koppelverkoop verkocht. Als dat zo is, dan kan hij u een restwaarde van dat toestel aanrekenen. Die restwaarde moet vermeld zijn in een terugbetalingstabel in het contract (of een bijlage). Elke maand moet eenzelfde bedrag afgaan van de restwaarde van het toestel. Na 24 maanden mag een operator u nooit een vergoeding voor het toestel aanrekenen.

  Wat moet ik aan mijn nieuwe operator laten weten? 

  • Uw klantennummer bij uw vroegere operator;
  • De “Easy Switch ID” bij uw vroegere operator :
   Deze code (een reeks van cijfers en/of letters) vindt u:
   - online op uw klantenpagina of op de operator-app;
   - op uw factuur en
   - op de brief of in de mail ter verwelkoming bij een nieuwe operator vanaf 1 juli 2017.
  • Of u gedurende 18 maanden uw mailadres wil behouden dat de naam bevat van de aanbieder die u verlaat.
   Bij sommige operatoren houdt u het mailadres automatisch, zonder dat u daarom vraagt. Zoek dit uit bij uw operator.
  • Het of de vaste of mobiele nummer(s) die u wilt overdragen of annuleren bij uw oude operator
  • Eventueel de  periode tijdens dewelke u de diensten actief wil houden bij de operator bij wie u weggaat, terwijl de diensten bij uw nieuwe operator al geactiveerd zijn.
   Dit is bijvoorbeeld handig als u verhuist én van operator verandert.

  Welke rechten heb ik nog bij het veranderen van vaste operator? 

  Een vaste datum waarop de nieuwe dienst geactiveerd wordt

  U hebt recht om met de operator een precieze datum overeen te komen waarop zijn diensten geactiveerd worden. 

  Van zodra de operator weet dat hij die datum niet zal halen moet hij u op de hoogte brengen en een nieuwe vaste datum met u overeenkomen. 

  Als dit niet gebeurt heeft u recht op een compensatie van 6 euro per dag vertraging in de installatie (de vaste datum waarop  uiteindelijk niet geïnstalleerd werd is inbegrepen in het aantal dagen vertraging). Deze compensatie moet u bij uw nieuwe operator aanvragen. 

  Afspraak binnen een tijdsblok van een halve dag

  Als een bezoek van de technicus nodig is, hebt u recht om een afspraak te maken binnen tijdspannes van maximaal een halve dag. Zo moet u geen hele dag verlof nemen.
  Als de technicus niet is komen opdagen op het afgesproken tijdstip, heeft u recht op een vergoeding van € 30 per gemiste afspraak. Uw nieuwe operator moet deze vergoeding automatisch aan u uitbetalen als de aanwezigheid op het afgesproken tijdstip niet door een verslag van de technicus bewezen is.

  Een overstap zonder dienstonderbreking van meer dan één werkdag

  De Easy Switch-regels geven de operatoren de opdracht om eerst de nieuwe diensten te activeren en dan de oude diensten te deactiveren. 
  Maar soms is dat technisch niet mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer de overstap plaatsvindt op hetzelfde netwerk. In dat geval moeten operatoren zorgen voor een goede coördinatie en een minimale dienstonderbreking. 

  Als de dienstonderbreking langer duurt dan één werkdag (de dag van de dienstonderbreking zelf niet meegerekend) dan moet de nieuwe operator u automatisch een compensatie van 10 euro uitbetalen per kalenderdag dat de dienst onderbroken blijft.

  Bijvoorbeeld: de oude dienst werd onderbroken op donderdag; de nieuwe dienst werd de daaropvolgende dinsdag geactiveerd. U heeft automatisch recht op een compensatie van 30 euro vanwege uw nieuwe operator. Deze moet worden uitbetaald ter gelegenheid van de eerste factuur na de migratie of via een kredienota, uitgereikt ter gelegenheid van deze eerste facturatie.

  Wat moet ik nog doen als ik een Easy Switch heb gevraagd? 

  • Als u een modem of een decoder had bij uw vorige operator, moet u deze waarschijnlijk teruggeven.
  • De nieuwe operator of zijn technicus kan deze niet in uw plaats aan de oude operator bezorgen.

  Wanneer kan ik Easy Switch niet gebruiken? 

  • Als uw onderneming of VZW een tariefplan heeft dat “op maat” van uw onderneming of VZW werd afgesloten; doorgaans staat zo’n tariefplan niet op de website van de operator en kwam het contract tot stand na een offerte-aanvraag. 
  • Als u enkel voor televisie van operator wenst te veranderen maar niet voor internet of omgekeerd (gedeeltelijke migratie).
   U moet dan zelf de dienst(en) die u wil overzetten opzeggen bij de operator die u verlaat.
  • Als u verhuist en bij dezelfde operator blijft, is de “easy switch”-procedure ook niet van toepassing.

  Wanneer is Easy Switch maar gedeeltelijk van toepassing? 

  Als u diensten heeft bij verschillende operatoren.
  De “Easy Switch”-procedure kan maar aangevraagd worden voor de overstap van één van de operatoren bij wie u weggaat naar de operator naar wie u gaat. De andere diensten moet u zelf opzeggen.

 • Resultaten van de vergelijking van de tarieven voor mobiele diensten in België [tarieven gehanteerd in Q3 2023]

  Publicaties › Mededeling -
  Door de veranderende aard van de mobiele aanbiedingen van de operatoren zouden consumenten er nochtans goed aan doen om regelmatig opnieuw te vergelijken om er zeker van te zijn dat ze geen nieuwe oplossingen mislopen die voordeliger zijn dan hun meest recente keuze.
Naar boven