Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

De Belgische wetgeving legt aan de elektronische-communicatieoperatoren een aantal verplichtingen op inzake transparantie. Deze verplichtingen worden hieronder samengevat.

Voor meer details verwijzen we jullie naar de artikelen 108 tot 112 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (verder “WEC”).

Contracten 

Art. 108 WEC

De contracten tussen een operator en zijn klanten moeten ten minste, op duidelijke, gedetailleerde en gemakkelijk toegankelijke manier de informatie bevatten die is opgelijst in artikel 108 van de WEC. Daartussen vinden we de identiteit en het adres van de operator, de informatie over de aangeboden diensten en de toegepaste tarieven, alsook informatie over de duur van het contract. 

Het contract moet telkens worden bijgewerkt wanneer er wijzigingen worden aangebracht. 

Facturen 

Basisfactuur 

Art. 110, § 1, WEC - Ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur inzake elektronische communicatie

De operator moet zijn klanten gratis een gedetailleerde basisfactuur bezorgen. 

Ziehier een overzicht van de informatie die op de facturen moet staan krachtens het ministerieel besluit van 12 november 2009:

 • per categorie van afzonderlijke verrichting:
  • een omschrijving van de categorie van afzonderlijke prestatie die werd geleverd tijdens de referentieperiode van de factuur of waarvoor een vooruitbetaling wordt gevraagd;
  • het aantal keer dat het eenheidstarief werd toegepast in de loop van de referentieperiode;
  • het gefactureerde globale bedrag;
 • de eventuele kortingen of promotievoorwaarden;
 • het totale te betalen bedrag van de factuur;
 • voor elk contract van bepaalde duur, de datum waarop dat contract verstrijkt.

Gedetailleerde versie van de basisfactuur 

Art. 110, § 2, WEC

De operator moet zijn klanten, op eenvoudig verzoek, een meer gedetailleerde versie van de basisfactuur bezorgen.    

Vermelding van het meest gunstige tariefplan

Art. 110, § 4, WEC - Besluit van 2 mei 2017 betreffende de mededeling van de snelheid van een vaste of mobiele breedbandverbinding

Ten minste één keer per jaar moet de operator op de factuur aan zijn abonnee aangeven welk voor hem het meest gunstige tariefplan is, rekening houdend met  zijn gebruikspatroon. 

Voor internettoegang moet de operator de tariefplannen vermelden waarmee het volume gedownloade data naargelang van het gebruikspatroon kan worden verwerkt, eventueel tegen een lagere prijs, zelfs wanneer met die tariefplannen een lagere downloadsnelheid gepaard gaat. 

Indien een abonnee intekent op tariefplannen die overeenstemmen met verschillende diensten, moet de operator aangeven of er een bundel bestaat waarin deze verschillende diensten vervat zitten en die goedkoper zou uitkomen.

Bovendien vermeldt de operator op de eerste bladzijde van elke factuur de volgende tekst: “Raadpleeg de website van de overheid www.bestetarief.be om het tariefplan te vinden dat het best met uw gebruikspatroon overeenstemt.”

Informatie in verband met de tariefplannen 

Publicatie van informatie

Art. 111, WEC - Besluit van 13 november 2007 betreffende de publicatie van de inlichtingen in verband met de toegang tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten, alsook het gebruik van die netwerken en van die diensten; de inhoud en nadere regels inzake publicatie van die inlichtingen

Elke operator is verplicht om per tariefplan transparante, vergelijkbare, gepaste en up-to-date informatie te publiceren in verband met de toegang tot zijn netwerken en diensten, het gebruik van deze netwerken en diensten, de prijzen en de gehanteerde tarieven en de eventueel verschuldigde kosten bij opzegging van het contract.

De operatoren moeten aan het BIPT de informatie meedelen die zij zullen publiceren of verspreiden alsook de wijzigingen in die informatie uiterlijk vijftien werkdagen vóór hun publicatie.

Meer voordelige alternatieve tariefplannen

Art.110/1, WEC

De klanten hebben het recht om van hun operator te eisen dat hij ze gratis en op verzoek inlicht over eventuele alternatieve tariefplannen van de operator die voordeliger kunnen zijn.
Dat verzoek moet op een eenvoudige manier kunnen worden ingediend en de operator moet het beantwoorden binnen een termijn van twee weken.

Informatiefiches

Art. 111, § 2, WEC - Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007

Voor elke dienst die ze te koop aanbieden stellen de operatoren een informatiefiche op.

De informatiefiche wordt aan de consument/eindgebruiker ter beschikking gesteld op elke plaats waar de operator zijn diensten te koop aanbiedt. De informatiefiche wordt uiterlijk op het ogenblik van het formuleren van het contractueel aanbod aan de consument/eindgebruiker voorgelegd en nadien toegevoegd aan het contract.

De consument/eindgebruiker mogen op elk moment vragen dat de informatiefiche hem wordt opgestuurd.

 • Nota aan de heer Alexander De Croo Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post met betrekking tot een evaluatie van de informatiefiches in toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007
 • Informatiefiches
 • Raadpleging op verzoek van het kabinet van de Minister van Economie van 17 oktober 2012 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007

Tariefvergelijkingsprogramma

Art. 111, § 3, WEC - bestetarief.be - Koninklijk besluit van 2 september 2018 betreffende de automatische link tussen het gebruikspatroon en de elektronische applicatie van de tariefvergelijker op de website van het Instituut 

In het kader van de invoering van de tariefvergelijker moet elke operator zijn tariefplannen, alsook de wijzigingen ervan invoeren in de elektronische tool voor prijsvergelijking op de website van het BIPT, uiterlijk 15 werkdagen voor de publicatie ervan. Terzelfder tijd moet de operator aan het BIPT een volledige beschrijving van het nieuwe tariefplan of van elke wijziging ervan voorleggen alsook een elektronische verwijzing naar de internetpagina waarop het betrokken tariefplan wordt beschreven.

Waarschuwingsmechanismen 

Art. 112, WEC - Koninklijk besluit van 9 juli 2013 inzake waarschuwingsberichten om de kosten van elektronische-communicatiediensten te beheersen - Besluit van 20 november 2012 betreffende de lijst van bovengrenzen die de operatoren aan hun klanten moeten aanbieden zoals bepaald in artikel 112 van de wet betreffende de elektronische communicatie

De wet voorziet in de invoering van een mechanisme, aangeboden door de operatoren, en bedoeld om de klanten in staat te stellen de kosten van de elektronische-communicatiediensten te controleren.

Ziehier de voornaamste elementen van dat mechanisme:

 • het betreft de “post-paid” mobiele telefonie;
 • het zorgt voor een dubbele waarschuwing: een voor het forfait van het abonnement en een ander voor een plafond boven het forfait dat de klant vastlegt met zijn operator;
 • het plafond wordt standaard vastgelegd op € 50, btw inbegrepen (boven op het bedrag van het forfait), maar het is mogelijk om andere plafonds vast te leggen (zie wat dat betreft het besluit van de Raad van het BIPT van 20 november 2012, blz. 5).

Documenten

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven