Als onafhankelijk instituut moet het BIPT natuurlijk wel rekenschap afleggen van zijn activiteiten. 

  • Allereerst stelt de Raad van het BIPT om de drie jaar een strategisch plan op waarvan de definitieve versie wordt voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op basis daarvan stelt de Raad dan een jaarlijks werkplan op; ten slotte wordt een jaarverslag over de verrichte activiteiten en de evolutie van de post- en telecommunicatiemarkt voorgesteld aan de regering.
  • De ministers van Begroting en van Financiën oefenen eveneens controle uit op het begrotingsontwerp dat het BIPT opstelt, dat sinds zijn oprichting volledig wordt gefinancierd door middelen die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de gereglementeerde sectoren, zonder dotaties van overheidswege.
  • De besluiten van het BIPT kunnen worden aangevochten bij het Marktenhof (in Brussel). Het Marktenhof kan de besluiten van het BIPT opschorten alsook ze vernietigen met terugwerkende kracht. Een vordering tegen een besluit heeft op zich geen schorsende werking.

Jaarverslagen 

De grote lijnen van het jongste jaarverslag worden voorgesteld op een specifieke website.

Verslagen

Strategische plannen en werkplannen 

De Raad van het BIPT stelt om de drie jaar een strategisch plan op, waarvan de definitieve versie wordt voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De uitvoering van de strategische plannen wordt vervolgens beschreven in de jaarlijkse werkplannen.

Strategische plannen

Werkplannen

Aan de basis van het Werkplan ligt het Strategisch Plan.

In het jaarlijkse werkplan worden de strategische doelstellingen uit het Strategisch Plan vertaald naar operationele doelstellingen met behulp van fiches die per strategische as de strategische doelstelling invulling geven.

Elke fiche bevat aan de hand van KPI’s verschillende deliverables en deadlines die binnen deze operationele doelstelling worden vooropgesteld.

Naar boven