Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

 • Jaarlijks verslag betreffende het toezicht op netneutraliteit in België_2017-2018

  Publicaties › Mededeling -
  Het BIPT publiceert het tweede jaarlijks verslag betreffende het toezicht op netneutraliteit in België. Enkele hoofdpunten: Op het vlak van transparantie van de breedbandinternetsnelheden rondde het BIPT op 2 mei 2017 het proces af dat heeft geleid tot een nieuw besluit van het BIPT betreffende de mededeling van de snelheid van een vaste of mobiele breedbandverbinding, dat een eerder besluit van het BIPT over internetsnelheden in overeenstemming bracht met de vereisten van de Verordening. Zero-rating werd in de periode 1 mei 2017 – 30 april 2018 gemonitored, zonder dat er reden bleek te zijn om in te grijpen. Op het eind van de periode waarop dit verslag slaat, heeft het BIPT gedetailleerdere informatie verzameld over het gebruik van DPI (“Deep Packet Inspection”) bij de voornaamste netwerkoperatoren in België. De analyse ervan zal verder gezet worden, waar nodig, ditmaal ook rekening houdend met de inwerkingtreding van de GDPR. Het BIPT noteerde slechts enkele klachten rond netneutraliteit en beantwoordde deze, in lijn met het wettelijk kader en de richtsnoeren van BEREC. Globaal genomen meent het BIPT dat er geen grote redenen tot bezorgdheid zijn in België op het vlak van open-internettoegang: er zijn geen gevallen van blokkeringen van diensten of applicaties in het netwerk vastgesteld en op het vlak van de keuzemogelijkheden van de eindgebruikers worden de inbegrepen mobiele datavolumes in de aanbiedingen van de ISPs voortdurend groter, om de evolutie van het toenemende mobiele dataverkeer op te vangen
 • Mededeling van de Raad van het BIPT van 18 juni 2018 met betrekking tot mobiele dekking en het gebruik van draadloze verbindingen binnenshuis

  Publicaties › Mededeling -
  Het BIPT publiceert een mededeling met betrekking tot de mobiele dekking en het gebruik van draadloze verbindingen binnenshuis.
 • Mededeling van de Raad van het BIPT van 24 mei 2018 betreffende het toekomstige gebruik van analoge/digitale kanalen zoals voorzien in RR Appendix 18

  Publicaties › Mededeling -
  Als gevolg van beslissingen op de wereldradioconferenties van 2012 en 2015, zullen in de toekomst bepaalde kanalen in de maritieme VHF-band niet meer beschikbaar zijn voor spraakcommunicatie. Nieuwe technologieën (VDES) worden momenteel ontwikkeld voor digitale communicatie. Sommige implementatiedata in het Radioreglement (RR) zijn al verstreken, met als gevolg dat sommige fabrikanten maritieme apparatuur installeren waarbij het niet meer mogelijk is om bepaalde kanalen te selecteren. Het BIPT wenst de sector te informeren dat de huidig toegewezen kanalen tot nader order beschikbaar moeten blijven voor spraakcommunicatie.
 • Mededeling van de Raad van het BIPT van 20 april 2018 met betrekking tot de uitvoering van een controle naar de bpost-klantentevredenheidsenquête

  Publicaties › Mededeling -
  Het BIPT heeft een controle uitgeschreven naar de bpost-klantentevredenheidsmeting in het kader van haar controlerende taak met betrekking tot het beheerscontract tussen De Staat en bpost. De resultaten van deze controle zijn terug te vinden in deze Mededeling.
 • Mededeling van de Raad van het BIPT van 4 april 2018 met betrekking tot de frequentiebanden voor draadloze microfoons en andere PMSE-apparatuur voor gebruik vanaf 1 januari 2020

  Publicaties › Mededeling -
  Een veiling van de 700 MHz-band zal waarschijnlijk plaatsvinden in 2019. Het BIPT gaat er momenteel van uit dat deze band vanaf eind 2019 niet meer beschikbaar zal zijn voor het gebruik door draadloze microfoons. Het BIPT wenst nu reeds te anticiperen op de toekomstige ontruiming van de 700 MHz-band. Deze mededeling die gericht is aan alle PMSE-gebruikers bevat informatie betreffende de situatie na 1 januari 2020.
 • Mededeling van de Raad van het BIPT van 27 december 2017 met betrekking tot de monitoring van de universele dienst op telecommunicatiegebied 2016-2017

  Publicaties › Mededeling -
  Mededeling van de Raad van het BIPT van 27 december 2017 met betrekking tot de monitoring van de universele dienst op telecommunicatiegebied 2016-2017
 • Mededeling van de Raad van het BIPT van 20 december 2017 betreffende de controle van de aanbieders van postdiensten uitgevoerd door het BIPT in 2017

  Publicaties › Mededeling -
  Krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven is het BIPT belast met de jaarlijkse publicatie van een verslag over de acties die het heeft ondernomen om zich ervan te vergewissen dat de aanbieders van postdiensten hun verplichtingen vervullen. Gelet op de geringe impact op de postale markt van de eventueel tijdens de controles vastgestelde inbreuken, heeft het BIPT evenwel besloten om geen systematische controle van de aanbieders van postdiensten meer uit te voeren, maar enkel nog wanneer het een klacht ontvangt. Het BIPT acht het immers onevenredig om middelen in te zetten voor de controles terwijl het geen meldingen krijgt van verzuim en de consumenten geen klachten hebben over de situatie. Er zijn voor het jaar 2016 geen klachten over verzuim of inbreuken op artikel 148bis, § 2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven gemeld aan het BIPT en daarom heeft het in 2017 geen controles verricht.
 • Communicatie van 26 december 2017 omtrent richtsnoeren voor het toepassen van margin squeeze-tests

  Publicaties › Mededeling -
  Margin squeeze vormt een potentieel concurrentieprobleem op de elektronische-communicatiemarkten, voornamelijk voor breedbandinternettoegang en huurlijnen. Margin squeeze doet zich voor wanneer een verticaal geïntegreerde SMP-operator met een aanmerkelijke marktmacht op wholesaleniveau, zijn retailprijzen zo positioneert dat de marge tussen de kosten van de wholesale-input  en de retailprijzen onvoldoende is om het voor een concurrent mogelijk te maken om soortgelijke retailproducten  aan te bieden. Om de concurrentieproblemen aan te pakken hebben de CRC en het BIPT in het kader van verschillende beslissingen een verplichting opgelegd aan SMP-operatoren om geen margin squeeze toe te passen. Om de verplichting om geen margin squeeze - zoals deze kan worden opgelegd op basis van een marktanalyseprocedure - te concretiseren, publiceert het BIPT onderhavig document waarin zijn richtsnoeren voor het toepassen van margin squeeze-tests zijn vervat. Deze  verduidelijken de principes volgens welke het BIPT een margin squeeze zal onderzoeken. Eerdere richtsnoeren met betrekking tot de beoordeling van price squeeze die werden vastgelegd in zijn Besluit van 11 juli 2007, zullen door het BIPT worden opgeheven.
 • Mededeling van de Raad van het BIPT van 19 december 2017 betreffende het observatorium van de markt voor postactiviteiten in België voor 2016

  Publicaties › Mededeling -
  De indicatoren die in dit observatorium worden weergegeven hebben als doel de structuur van de markt voor alle belanghebbenden van de postsector weer te geven (afzenders, bestemmelingen, operatoren, diverse tussenpersonen, enz.). Deze indicatoren bieden een inzicht in de markt vanuit de aanbodzijde, in de ontwikkeling van de activiteit van de universeledienstverlener en van zijn concurrenten, alsook in de resultaten van de postactiviteit in België in termen van dienstkwaliteit en innovatie voor de gebruikers van deze diensten
 • Mededeling van de Raad van het BIPT van 26 november 2017 met betrekking tot de lijst van de postale operatoren aan wie een individuele vergunning werd toegekend

  Publicaties › Mededeling -

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven