Alle nieuwe automodellen moeten met eCall technologie worden uitgerust vanaf 31 maart 2018 volgens de Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG.

Voor ECall wordt uw wagen voorzien van een automatisch veiligheidssysteem waarmee ingeval van een ongeluk de nooddiensten worden gealarmeerd. Op het moment dat de sensoren detecteren dat een botsing plaatsvindt, wordt automatisch het noodnummer 112 gebeld, bepaalde data doorgestuurd en een spraakkanaal met de nooddiensten geopend. Ook kan een manuele verbinding tot stand worden gebracht op initiatief van een persoon in de wagen met een PSAP via een speciale eCall knop.

Het BIPT heeft reeds een openbare consultatie georganiseerd om de succesvolle voorwaarden te creëren zodat via de meest geschikte nummeringsmiddelen deze dienst op een coherente wijze op de Belgische markt kan worden ontplooid.

In wat hierna volgt wordt het antwoord van de verschillende respondenten samengevat en een analyse door het BIPT gemaakt.

Op basis van deze analyse zal het BIPT de volgende acties ondernemen:

1) een ontwerpbesluit voorbereiden om het M2M- besluit inzake nummering te amenderen om de 077- reeks eveneens te gebruiken voor eCall en «connected car» toepassingen; en

2) een MB voorstellen aan de Minister om af te wijken van het artikel 8 van het KB Nummering om het extraterritoriaal gebruik van E.212 en E.164 nummeringsmiddelen toe te laten voor eCall en «connected car» M2M- toepassingen en eveneens dit MB ter consultatie voorleggen.

Naar boven