• Een nieuwe stap in het aanpakken van telefoonfraude

  Publicaties › Persbericht -
  Vandaag verscheen in het Belgisch Staatblad een koninklijk besluit dat internationale oproepen met Belgische nummer naar Belgische nummers, behoudens uitzonderingen, blokkeert.
 • Geen kandidaturen na tweede oproep voor de veiling van de band 3410-3430 MHz

  Publicaties › Persbericht -
  Tijdens de multibandveiling van 2022 was de 3410-3430MHz-band onverkocht gebleven. Gezien het BIPT geen enkele kandidaatstelling ontving na een eerste oproep voor kandidaatstelling voor de toewijzing van de gebruiksrechten in deze band, lanceerde het BIPT een nieuwe uitnodiging. Het BIPT heeft opnieuw geen enkele kandidatuur voor de veiling van de band 3410-3430 MHz ontvangen.
 • Nieuwe vergelijkende studie van het BIPT bevestigt hoge tarieven voor postzegels in ons land

  Publicaties › Persbericht -
  De prijszetting van de Belgische prior-zegel valt significant hoger uit dan de modellen voorspellen.
 • Consument ziet de markt van mobiele abonnementen gunstig evolueren tussen 2019 en 2024

  Publicaties › Persbericht -
  Prijsevolutie van mobiele abonnementen tussen januari 2019 en januari 2024 onderzocht aan de hand van tien consumentenprofielen.
 • Digital Services Act: België heeft zijn vier bevoegde autoriteiten aangeduid om de bepalingen van de Europese verordening te handhaven

  Publicaties › Persbericht -
  Met de aanduiding van de vier bevoegde autoriteiten, is België klaar voor de handhaving van de DSA in ons land.
 • Advies van 29 april 2024 betreffende de voorstellen van resolutie betreffende het onderzoek om marktregulatoren samen te voegen voor een betere marktwerking

  Publicaties › Advies -
  Het BIPT heeft een advies verleend over de mogelijkheid om marktregulatoren samen te voegen voor een betere marktwerking.
 • Operatoren overwegen samenwerking bij de uitrol van glasvezel

  Publicaties › Persbericht -
  Enkele operatoren hebben het BIPT geïnformeerd dat ze onderhandelingen gestart zijn over een eventuele samenwerking bij de uitrol van glasvezel.
 • BIPT publiceert zijn prijzenstudie over vaste en convergente telecomdiensten voor de periode 2019-2024

  Publicaties › Persbericht -
  De prijzen voor vaste internetabonnementen die alleen ("standalone") of samen met een mobiel abonnement afgenomen worden, bleven stabiel of kenden zelfs een daling over de afgelopen vijf jaar.
 • 5G-uitrol in België: in kaart brengen en kwaliteit van de netwerken

  Publicaties › Persbericht -
  Het BIPT publiceert 5G-dekkingskaarten waarin de vooruitgang van de operatoren wordt opgetekend en de rol van 5G bij de compensatie van de verzadiging van de 4G-netwerken wordt benadrukt. De operatoren rollen 5G in België geleidelijk uit.
 • FAQ

  OPGELET:

  Eerste situatie: 65-plussers

  Samenvatting van de voorwaarden

  Ouder zijn dan 65 jaar:

  In dat geval moet bovendien aan twee andere voorwaarden worden voldaan:

  1. Alleen wonen of samenwonen met een of meer personen die ouder zijn dan 60 jaar. Bovendien is het mogelijk om samen te wonen met zijn kinderen of kleinkinderen. De kleinkinderen moeten in dat geval wees zijn die beide ouders hebben verloren of bij een gerechtelijke beslissing aan de grootouders zijn toevertrouwd.
  2. Over een globaal belastbaar inkomen voor het gehele gezin beschikken dat niet hoger is dan het plafond dat door het RIZIV is vastgelegd om in aanmerking te komen voor de verhoogde financiële tussenkomst in de gezondheidszorg. 

  Tweede situatie: handicap

  Samenvatting van de voorwaarden

  Minstens 66% gehandicapt zijn: bij een administratieve of gerechtelijke beslissing erkend zijn als meer dan 66% gehandicapt of arbeidsongeschikt, door de FOD Sociale Zekerheid erkend zijn als meer dan 66% gehandicapt of als persoon met een vermindering van de zelfredzaamheid met minstens 9 punten, ofwel door het ziekenfonds erkend zijn als meer dan 66% invalide.

  In dat geval moet ook nog aan drie andere voorwaarden worden voldaan:

  1. ouder zijn dan 18 EN
  2. alleen wonen
   of samenwonen
   -    met maximaal twee personen
   -    hetzij met bloed- of  aanverwanten van de 1e of de 2e graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers, zussen, stiefouders, stiefkinderen) EN
  3. over een globaal belastbaar inkomen voor het gehele gezin beschikken dat niet hoger is dan het plafond dat door het RIZIV is vastgelegd om in aanmerking te komen voor de verhoogde financiële tussenkomst in de gezondheidszorg.

  Derde situatie: leefloon

  Samenvatting van de voorwaarden
  Een leefloon genieten krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

  Vierde situatie: gehoorverlies

  Samenvatting van de voorwaarden
  Aan een gehoorverlies van ten minste 70 dB lijden voor het beste oor of samenwonen met een kind of kleinkind dat lijdt aan een gehoorverlies van 70 dB voor het beste oor.

  Vijfde situatie: laryngectomie

  Samenvatting van de voorwaarden
  Een laryngectomie hebben ondergaan of samenwonen met een kind of kleinkind dat een laryngectomie heeft ondergaan.

  Zesde situatie: militaire oorlogsblinden

  Samenvatting van de voorwaarden
  Een militaire oorlogsblinde zijn.

   

Naar boven