Het antwoord verschilt naargelang het geval.

Bescherming van abonnees

Soms heeft de wetgever alle partijen die contracteren met een operator willen beschermen: in dat geval gebruikte hij de term “abonnee”. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de nummeroverdraagbaarheid of het recht om kosteloos het contract op te zeggen wanneer de operator wijzigingen voorstelt die niet in het voordeel van de gebruiker zijn.
In andere gevallen heeft hij slechts de partijen willen beschermen die zich in een aanzienlijk zwakkere positie ten opzichte van de operator bevinden.

Bescherming van consumenten

Soms wenste de wetgever vooral consumenten te beschermen of in te lichten. Dat zijn de personen die een telecommunicatiedienst vragen of gebruiken voor louter privédoeleinden. Zo gaat de tariefvergelijker over de tariefplannen die de operatoren aan consumenten verkopen. Een ander voorbeeld, namelijk het recht om minstens een keer per jaar bij dezelfde operator van tariefformule te veranderen zonder kosten of vergoedingen, is uitsluitend van toepassing op consumenten.

Bescherming van consumenten én kleine zelfstandigen en ondernemingen

Soms wil de wetgever naast de consumenten ook de kleine zelfstandigen en ondernemingen beschermen.

Het aantal werknemers in een onderneming kan van belang zijn.  Bijvoorbeeld om te kunnen genieten van de regels inzake opzegging die op consumenten van toepassing zijn, mogen kleine zelfstandigen en ondernemingen “maximaal 9 werknemers” tellen.. Hetzelfde geldt voor het verkrijgen van de gespecificeerde basisfactuur (deze factuur moet onder andere informatie bevatten over de duur van de gesloten contracten en over het opzeggen van contracten zonder kosten).

Andere criteria kunnen worden gebruikt voor sommige andere maatregelen en rechten. Indien u een micro-onderneming (maximaal 9 werknemers), een kleine onderneming (jaargemiddelde van maximaal 49 werknemers), een micro-organisatie zonder winstoogmerk (vzw of stichting met een jaargemiddelde van maximaal 9 werknemers), of een kleine organisatie zonder winstoogmerk (vzw, ngo of stichting met een jaargemiddelde van maximaal 49 werknemers) bent, dan zijn bepaalde maatregelen standaard van toepassing, maar u kan bij het sluiten van het contract uitdrukkelijk en vrij ervoor kiezen om er geen gebruik van te maken. Bijvoorbeeld het overschrijden van de maximale looptijd van 24 maanden van een contract in ruil voor een gunstigere prijs. Of afstand doen van het ontvangen van een samenvatting van het contract voordat deze gesloten wordt.

Grote bedrijven (multinationals, ziekenhuizen, enzovoort) vallen dan niet onder de beschermingsmaatregelen. De bvba van de bakker of de slager om de hoek, die een contract met twee telefoonlijnen met bijhorende nummers heeft afgesloten, wel.

In andere gevallen is het van belang of de kleine professionele gebruiker een tariefplan voor consumenten heeft genomen. Zo zal de bvba van de bakker of de slager op de hoek die zijn privé tariefplan (ook) gebruikt voor zijn zaak,automatisch ingelicht worden over de overschrijding van zijn forfait.

Naar boven