Om zijn opdrachten uit te voeren, beschikt het BIPT over verschillende actiemiddelen:

 • het neemt administratieve beslissingen die verplichtingen kunnen inhouden voor natuurlijke personen en ondernemingen;
 • het kan administratieve sancties opleggen;
 • het formuleert adviezen uit eigen initiatief of op verzoek van de minister;
 • het ziet in de hierboven vermelde werkgebieden toe op de naleving van de sectorspecifieke wetgeving en kan studies uitvoeren door alle nuttige informatie te verzamelen of een openbare raadpleging te organiseren;
 • het kan optreden als bemiddelaar in geval van geschillen.

Controles

Naar aanleiding van een klacht, of wanneer het problemen vaststelt op de markt, voert het BIPT specifieke controles uit, of laat het deze uitvoeren, van de praktijken van de operatoren op de particuliere markt om na te gaan of de operatoren de geldende bepalingen in acht nemen.

Het BIPT is zo nagegaan of de facturen wel degelijk de verplichte informatie omvatten, of de algemene voorwaarden van de operatoren conform de wet waren en of er informatie bestemd voor de gebruikers met een beperking voorhanden was.

Sancties

Wanneer de operatoren hun verplichtingen niet nakomen, kan het BIPT sancties opleggen in de vorm van meer bepaald een administratieve boete.

De berekening van het bedrag van de administratieve boetes die door het BIPT worden opgelegd.

Concreet heeft het BIPT al boetes opgelegd:

 • wegens slechte informatie bij een contractwijziging, aan:
 • wegens tekortkomingen in de informatie op de facturen, aan:
 • wegens onwettige bepalingen in de algemene voorwaarden, aan:
 • wegens gebrekkige medewerking met de Ombudsdienst voor telecommunicatie, aan:
 • wegens niet-conformiteit met de Europese regels inzake roaming, aan:
 • wegens niet-naleving van de reglementering inzake voorafgaande identificatie van de eindgebruikers van prepaid kaarten, aan:
 • wegens het niet correct invullen van het register van betaalnummers
 • wegens tekortkomingen aan de overstapreglementering 'Easy Switch', aan:

Naar boven