Gemeenschapsregulatoren voor de audiovisuele sector

Wegens de steeds grotere technologische convergentie van de telecommunicatie en de audiovisuele diensten, is er een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale overheid en de gemeenschappen.  

Krachtens dat samenwerkingsakkoord moet het Instituut samenwerken met de respectievelijke mediaregulatoren van de drie gemeenschappen: 

Belgische Mededingingsautoriteit

De wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector heeft aan de Belgische Mededingingsautoriteit de zorg toevertrouwd om bepaalde geschillen tussen operatoren te beslechten, zowel op het stuk van elektronische communicatie als op postaal gebied. Om die zaken te onderzoeken vaardigt het Instituut een vertegenwoordiger af om de ambtenaren van de mededingingsautoriteit in hun werk bij te staan. 

Bovendien voorziet de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie in de tussenkomst van de Belgische Mededingingsautoriteit bij de voorbereiding van de besluiten die het Instituut moet nemen in het kader van de analyse van markten die opgelegd is door het nieuwe Europese regelgevingskader. Afhankelijk van het geval is het advies dat daarbij door de Belgische Mededingingsautoriteit wordt verstrekt al dan niet bindend voor het Instituut.

Ombudsdiensten

Sedert de lancering van de liberalisering van de elektronische communicatie in de eerste helft van de jaren negentig is er een specifieke instantie – de Ombudsdienst – in het leven geroepen om de klachten van consumenten ten aanzien van de operatoren in de sector te behandelen. De onafhankelijkheid van die dienst is wettelijk verankerd. De tussenkomst van het Instituut beperkt zich tot de beschikbaarstelling van personeel aan de leidinggevenden.

De geleidelijke liberalisering van de postsector heeft tot het plan geleid om de bevoegdheid van de Ombudsdienst voor de postsector uit te breiden tot alle spelers in de sector, naar het model van wat reeds in de telecommunicatie bestaat.

Naar boven