• Mededeling van 18 december 2023 betreffende de vergelijkende studie van de prijzen voor telecommunicatiediensten in België en in de buurlanden [Tarieven van oktober 2023]

  Publicaties › Mededeling -
  Het doel van deze studie is na te gaan in welke mate het prijsniveau van telecomproducten voor residentiële gebruikers op de Belgische markt zich verhoudt tot het prijsniveau van gelijkaardige producten in de ons omringende landen.
 • Mededeling van 27 november 2023 betreffende de vergelijking van de tarieven van de vaste diensten en van de convergente bundels op de Belgische particuliere markt [tarieven toegepast in het 4e kwartaal 2023]

  Publicaties › Mededeling -
  Het BIPT maakt elk jaar een nationale prijsvergelijking. Deze studie gaat uit van de vraag, dat wil zeggen de behoeften waarin de verschillende types van gebruikers van telecomdiensten moeten voorzien.
 • Mededeling van 21 november 2023 betreffende het observatorium van de markt voor postactiviteiten in België voor 2022

  Publicaties › Mededeling -
  De indicatoren die in dit observatorium worden weergegeven hebben als doel de structuur van de markt voor alle belanghebbenden van de postsector weer te geven (afzenders, bestemmelingen, operatoren, diverse tussenpersonen, enz.).
 • FAQ

  Wat is Easy Switch?

  Easy Switch is een procedure die werd ingevoerd om het veranderen van operator gemakkelijker te maken wanneer u ten minste over een internettoegangsdienst of een televisiedienst beschikt.

  Het neemt de meeste administratieve stappen bij een overstap uit uw handen.Uw nieuwe operator regelt met name de opzeg van het oude contract, zodra zijn diensten bij u geïnstalleerd zijn. 

  De procedure is altijd van toepassing voor consumenten, maar ondernemingen of VZW’s kunnen er ook beroep op doen wanneer zij bij hun oude operator: 

  • een tariefplan bedoeld voor consumenten afsloten, of
  • gebruikmaken van een standaardtariefplan voor ondernemingen. Dit is een tariefplan dat “te nemen of te laten” is: over de prijs en andere parameters kon niet onderhandeld worden. Doorgaans waren of zijn deze tariefplannen gepubliceerd op de website van de operator. Hier vindt u een indicatieve lijst van dit type van tariefplannen per operator.  

  Kijk hier hoe het werkt of lees onze uitleg hieronder.

  Wat doet Easy Switch? 

  • Easy Switch maakt het gemakkelijker om van vaste operator te veranderen. De procedure is standaard van toepassing maar u kunt uitdrukkelijk vragen om er geen gebruik van te maken. In dit laatste geval moet u zelf de opzeg doen van het contract bij uw oude operator. 
  • Als u de Easy Switch procedure gebruikt, geeft u uw nieuwe operator toestemming om in uw plaats de verandering van operator te regelen en dus ook het oude contract op te zeggen.
  • U moet enkel duidelijk maken of u uw nummer wenst over te dragen (ook uw mobiel nummer indien dat wordt aangeboden bij de vaste diensten) of wenst te schrappen. Als u niks aangeeft, zal het nummer bij uw oude operator blijven (maar uw contract en/of prijs kunnen veranderen).
   Bij sommige operatoren is het niet mogelijk om een nummer te behouden zonder internettoegang te houden. Dus als u niks zegt over wat er met uw nummers moet gebeuren, riskeert u het nummer te verliezen.
   Vraag dit dus na!

  Waarom Easy Switch gebruiken?

  • Easy Switch beperkt de duur van de dienstonderbreking: de nieuwe operator neemt contact met de operator bij wie u weggaat zodra hij klaar is om u de gevraagde diensten te verstrekken. Hij regelt de stopzetting van de diensten en de opzegging van het contract bij de operator die u verlaat. 
  • Easy Switch beperkt de risico’s van dubbele facturering. De operator bij wie u weggaat moet uiterlijk op het einde van de dag die volgt op de dag dat hij werd ingelicht over uw overstap, stoppen met zijn diensten aan u te factureren.

  Waar moet ik op letten vooraleer ik beslis?

  • Als consument of als onderneming of VZW met niet meer dan 9 werknemers: kijk na of er nog een contract met een vaste looptijd loopt bij uw oude operator. Als dat contract minder dan 6 maanden oud is, kan uw oude operator u verplichten om opzegvergoedingen te betalen. Deze zijn geplafonneerd tot maximum de abonnementsgelden die u zou moeten betalen tot aan de 6de maand van het contract. 
  • Ondernemingen of VZW’s met een gemiddelde van 10 werknemers of meer in het recente boekjaar kunnen niet genieten van deze plafonnering. Kijk in het contract na of en in welke mate er opzegvergoedingen verschuldigd zijn bij opzeg vóór afloop van de vaste looptijd!
  • Kijk ook na of de operator u een toestel in koppelverkoop verkocht. Als dat zo is, dan kan hij u een restwaarde van dat toestel aanrekenen. Die restwaarde moet vermeld zijn in een terugbetalingstabel in het contract (of een bijlage). Elke maand moet eenzelfde bedrag afgaan van de restwaarde van het toestel. Na 24 maanden mag een operator u nooit een vergoeding voor het toestel aanrekenen.

  Wat moet ik aan mijn nieuwe operator laten weten? 

  • Uw klantennummer bij uw vroegere operator;
  • De “Easy Switch ID” bij uw vroegere operator :
   Deze code (een reeks van cijfers en/of letters) vindt u:
   - online op uw klantenpagina of op de operator-app;
   - op uw factuur en
   - op de brief of in de mail ter verwelkoming bij een nieuwe operator vanaf 1 juli 2017.
  • Of u gedurende 18 maanden uw mailadres wil behouden dat de naam bevat van de aanbieder die u verlaat.
   Bij sommige operatoren houdt u het mailadres automatisch, zonder dat u daarom vraagt. Zoek dit uit bij uw operator.
  • Het of de vaste of mobiele nummer(s) die u wilt overdragen of annuleren bij uw oude operator
  • Eventueel de  periode tijdens dewelke u de diensten actief wil houden bij de operator bij wie u weggaat, terwijl de diensten bij uw nieuwe operator al geactiveerd zijn.
   Dit is bijvoorbeeld handig als u verhuist én van operator verandert.

  Welke rechten heb ik nog bij het veranderen van vaste operator? 

  Een vaste datum waarop de nieuwe dienst geactiveerd wordt

  U hebt recht om met de operator een precieze datum overeen te komen waarop zijn diensten geactiveerd worden. 

  Van zodra de operator weet dat hij die datum niet zal halen moet hij u op de hoogte brengen en een nieuwe vaste datum met u overeenkomen. 

  Als dit niet gebeurt heeft u recht op een compensatie van 6 euro per dag vertraging in de installatie (de vaste datum waarop  uiteindelijk niet geïnstalleerd werd is inbegrepen in het aantal dagen vertraging). Deze compensatie moet u bij uw nieuwe operator aanvragen. 

  Afspraak binnen een tijdsblok van een halve dag

  Als een bezoek van de technicus nodig is, hebt u recht om een afspraak te maken binnen tijdspannes van maximaal een halve dag. Zo moet u geen hele dag verlof nemen.
  Als de technicus niet is komen opdagen op het afgesproken tijdstip, heeft u recht op een vergoeding van € 30 per gemiste afspraak. Uw nieuwe operator moet deze vergoeding automatisch aan u uitbetalen als de aanwezigheid op het afgesproken tijdstip niet door een verslag van de technicus bewezen is.

  Een overstap zonder dienstonderbreking van meer dan één werkdag

  De Easy Switch-regels geven de operatoren de opdracht om eerst de nieuwe diensten te activeren en dan de oude diensten te deactiveren. 
  Maar soms is dat technisch niet mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer de overstap plaatsvindt op hetzelfde netwerk. In dat geval moeten operatoren zorgen voor een goede coördinatie en een minimale dienstonderbreking. 

  Als de dienstonderbreking langer duurt dan één werkdag (de dag van de dienstonderbreking zelf niet meegerekend) dan moet de nieuwe operator u automatisch een compensatie van 10 euro uitbetalen per kalenderdag dat de dienst onderbroken blijft.

  Bijvoorbeeld: de oude dienst werd onderbroken op donderdag; de nieuwe dienst werd de daaropvolgende dinsdag geactiveerd. U heeft automatisch recht op een compensatie van 30 euro vanwege uw nieuwe operator. Deze moet worden uitbetaald ter gelegenheid van de eerste factuur na de migratie of via een kredienota, uitgereikt ter gelegenheid van deze eerste facturatie.

  Wat moet ik nog doen als ik een Easy Switch heb gevraagd? 

  • Als u een modem of een decoder had bij uw vorige operator, moet u deze waarschijnlijk teruggeven.
  • De nieuwe operator of zijn technicus kan deze niet in uw plaats aan de oude operator bezorgen.

  Wanneer kan ik Easy Switch niet gebruiken? 

  • Als uw onderneming of VZW een tariefplan heeft dat “op maat” van uw onderneming of VZW werd afgesloten; doorgaans staat zo’n tariefplan niet op de website van de operator en kwam het contract tot stand na een offerte-aanvraag. 
  • Als u enkel voor televisie van operator wenst te veranderen maar niet voor internet of omgekeerd (gedeeltelijke migratie).
   U moet dan zelf de dienst(en) die u wil overzetten opzeggen bij de operator die u verlaat.
  • Als u verhuist en bij dezelfde operator blijft, is de “easy switch”-procedure ook niet van toepassing.

  Wanneer is Easy Switch maar gedeeltelijk van toepassing? 

  Als u diensten heeft bij verschillende operatoren.
  De “Easy Switch”-procedure kan maar aangevraagd worden voor de overstap van één van de operatoren bij wie u weggaat naar de operator naar wie u gaat. De andere diensten moet u zelf opzeggen.

 • FAQ

  Wanneer er een voortdurend of regelmatig voorkomend aanzienlijk verschil is tussen de werkelijke snelheden van de internettoegangsdienst en de snelheden die de ISP in het contract heeft aangegeven.

   

  1. Als dat het geval is, dan moet de ISP in principe acties ondernemen om het beloofde niveau te halen. Als deze acties het probleem niet oplossen, dan heeft u recht op andere contractuele herstelmaatregelen, zoals een vergoeding van de schade en/of de ontbinding van de overeenkomst.
  2. Indien u geen bevredigend resultaat bereikt bij de operator, kan u zich in tweede instantie richten tot de Ombudsdienst voor telecommunicatie, die gratis bemiddelt om te komen tot een minnelijke regeling van het geschil.
  3. In derde instantie (of onmiddellijk na een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de operator) kan de rechter een bindende uitspraak doen over de niet-nakoming van het contract.

 • FAQ

  Hoe te werk gaan om de werkelijke snelheid nauwkeurig te meten?

  Er bestaan speedtests (van derde partijen of van operatoren) om de werkelijke snelheidsprestaties van ISPs te meten. Voorbeelden zijn: 

  Op het internet zal u er nog andere vinden. 

  Wanneer u er één geselecteerd heeft, heeft u er belang bij een zo nauwkeurig mogelijk bewijs van de gebrekkige snelheid te verzamelen. 

  Volgende omstandigheden hebben een positieve invloed op de nauwkeurigheid van de metingen:  

  1. gebruik altijd dezelfde speedtest (dit vermijdt afwijkingen ten gevolge van andere speedtests);
  2. zorg voor een vaste verbinding van het meettoestel (laptop) met de modem (dit vermijdt een te lage snelheid door gebruik van WiFi dat beperkt is door muren of andere elektrische apparatuur);
  3. zie erop toe dat andere personen in het huishouden op het moment van de meting geen gebruik maken van het internet (ook zij gebruiken capaciteit die dan niet door de meting kan gebruikt worden en dus het resultaat van de meting verlaagt);
  4. sluit alle andere programma’s (browser, gaming, muziek) op het meettoestel (laptop) af (ook die programma’s gebruiken capaciteit waardoor het resultaat van de meting te laag is);
  5. meet meermaals en gedurende meerdere dagen uw snelheid tussen 19u en 21u. (om aan te tonen dat er voortdurend of regelmatig een te lage snelheid is);
  6. neem screenshots van alle metingen en sla deze op, samen met de dag en tijdstip van elke meting.

  Het BIPT benadrukt dat zelfs met inachtname van al deze tips er nog altijd de beperkingen van het meettoestel zelf zijn. Om bv een snelheid van 1Gbps te meten, moet de laptop beschikken over een netwerkkaart die in staat is om een snelheid van 1Gbps te halen. Bij modernere en/of duurdere laptops is dat vaak al mogelijk, maar bij oudere en/of goedkopere modellen kan dit wel eens ontbreken.

 • FAQ

  Zoek eerst op welke snelheid uw operator u contractueel belooft aan te bieden

  Ga niet uit van de snelheden die operatoren vermelden in hun advertenties.

  Aanbieders van vaste internetdiensten (ISPs) moet in hun contracten en op hun website ook de minimale, maximale en normaliter beschikbare snelheid vermelden.

  Een besluit van het BIPT definieert hoe deze waarden concreet moeten verstaan worden, rekening houdend met de manier waarop netwerken zijn opgebouwd in België: 

  • onder minimale snelheid moet worden verstaan de waarde van de snelheid waar de toegangsleverancier nooit onder zal zakken, tenzij bij onderbreking van de dienstverlening;
  • onder normaal beschikbare snelheid moet worden verstaan de waarde van de snelheid die een eindgebruiker zou mogen verwachten te krijgen gedurende het grootste deel van de tijd wanneer hij toegang zoekt tot de dienst (d.w.z. gedurende ten minste 95% van de tijd);
  • onder maximale snelheid moet worden verstaan de waarde van de snelheid die de gebruiker mag verwachten op bepaalde momenten, in principe ten minste één keer per periode van 24 uur. 

  De effectieve snelheden moeten zich tussen de minimale en maximale snelheden bevinden en, bij voorkeur, zo dicht mogelijk bij de normaal beschikbare snelheid.

 • Resultaten van de vergelijking van de tarieven voor mobiele diensten in België [tarieven gehanteerd in Q3 2023]

  Publicaties › Mededeling -
  Door de veranderende aard van de mobiele aanbiedingen van de operatoren zouden consumenten er nochtans goed aan doen om regelmatig opnieuw te vergelijken om er zeker van te zijn dat ze geen nieuwe oplossingen mislopen die voordeliger zijn dan hun meest recente keuze.
 • Mededeling van 2 oktober 2023 over de resultaten van een enquête met betrekking tot de perceptie door consumenten van de Belgische elektronische-communicatiemarkt

  Publicaties › Mededeling -
  Sinds 2012 laat het BIPT een uitgebreide enquête uitvoeren over de perceptie die de consument heeft van de werking van de elektronische-communicatiemarkt in België. Aan de hand van de enquête kan worden nagegaan hoe geïnformeerd de consument is en welke impact de maatregelen hebben die werden genomen om de elektronische-communicatiemarkt te reguleren. Er wordt jaarlijks verslag uitgebracht over de enquête.
 • Besluit van 29 augustus 2023 inzake toewijzing van het spectrum 40,660 MHz – 40,690 MHz aan private radiostations voor individuele opleiding, technische berichtenwisseling en studies, gebruikt door radioamateurs.

  Publicaties › Besluit -
  Besluit tot machtiging van de houders van een klasse A-bedieningscertificaat om gebruik te maken van het frequentiespectrum 40,66 MHz - 40,69 MHz
Naar boven